Home

Assistent-Makelaar

 

Om als gecertificeerd Assistent-Makelaar aan de slag te kunnen gaan, moet u drie examens met succes afleggen. Het gaat hier om twee theorie-examens en één praktijkexamen.

1. Theorie-examens Assistent-Makelaar

Alle theorie-examens worden als flextoets afgenomen. Dat betekent dat u zelf kiest wanneer u het examen wilt maken, op een locatie die u uitkomt (keuze uit een groot aantal landelijke toetscentra). Flextoetsen worden via de computer afgenomen. 

Klik hier
Het examen Rechten is gebaseerd op de twee examens Privaatrecht en Publiekrecht van het basisdiploma Vastgoeddeskundige. Ongeveer 20% uit deze examens is verwerkt in dit examen Rechten. 50% van het examen Assistent-Makelaar Rechten is gebaseerd op de stof van het examen Privaatrecht en 50% komt uit het examen Publiekrecht.
Examenduur: 90 minuten
Aantal vragen: 40
– Privaatrecht: 20
– Publiekrecht: 20
Cesuur: 65,90% (26,36 punten)
Let op!
Het is ook mogelijk om het examen Rechten in twee delen te maken. Ieder deel duurt 60 minuten en bevat 20 vragen (cesuur 13.18 punten). Ieder deel moet voldoende zijn voor het certificaat Rechten.
Uitslag
Direct na afloop van de Flextoets ontvangt u de uitslag van het examen. Eén dag na het afgelegde examen kunt u de uitslag controleren via uw account. Als u geslaagd bent voor de Flextoets, staat er binnen 4 – 6 weken een certificaatvermelding in uw account.

Capita Selecta

Klik hier

Het examen Capita Selecta is gebaseerd op drie examens: Bouwkunde A en Vastgoedeconomie van het basisdiploma Vastgoeddeskundige en het examen Praktijkleer Wonen van de Specialisatie Makelaar Wonen. Ongeveer 20% uit deze examens is verwerkt in dit examen Assistent-Makelaar Capita Selecta.

Examenduur: 70 minuten
Aantal vragen: 40
– Bouwkunde: 10
– Vastgoedeconomie: 5
– Praktijkleer Wonen: 25
Cesuur: 64,85% (25,94 punten)
Uitslag
Direct na afloop van de Flextoets ontvangt u de uitslag van het examen. Eén dag na het afgelegde examen kunt u de uitslag controleren via uw account. Als u geslaagd bent voor de Flextoets, staat er binnen 4 – 6 weken een certificaatvermelding in uw account.

2. Praktijkexamen Assistent Makelaar

De Praktijktoets voor de Assistent-Makelaar houdt in dat u opdrachten moet maken en er vervolgens een mondeling gedeelte plaatsvindt waarbij u wordt getoetst op basis van uw ingeleverde werk.

Praktijktoets Assistent Makelaar

Klik hier

Inschrijven

Voor de Praktijktoets Assistent-Makelaar Wonen gelden geen toelatingseisen. SVMNIVO adviseert wel om eerst de theorie-examens Capita Selecta en Rechten te behalen. De inschrijving voor het inleverexamen gaat net even anders dan bij de andere examens. Bekijk daarvoor de instructievideo.

Opdrachtenboek

Er is voor u een opdrachtenboek beschikbaar. Dit opdrachtenboek is leidend voor de opleider en voor het examenbureau. Het opdrachtenboek is te vinden onder Downloads.
Het opdrachtenboek is een ‘algemeen document’: alle opdrachten zijn voor iedere kandidaat hetzelfde. De opdrachten moet u ‘vertalen’ naar uw eigen privéwoning. Of dat een huur- dan wel koopwoning is, maakt niet uit. Algemene opdrachten uit het opdrachtenboek worden zo dus steeds ‘uniek’ (doordat de opdrachten worden gemaakt aan de hand van de eigen woning). U dient documenten (als bewijs) in te leveren over uw eigen woning zoals foto’s, kadaster, tekeningen, Funda (of ander systeem).
In het opdrachtenboek staan de opdrachten (casussen), het aantal punten dat voor de opdracht kan worden behaald (met onderverdeling en zwaarte) en de eisen waaraan de uitwerking minimaal moet voldoen (scoremodel), vermeld. U moet alle opdrachten uit het opdrachtenboek maken. Vervolgens levert u het totale pakket aan gemaakte opdrachten in op de digitale examenomgeving. SVMNIVO draagt zorg voor de beoordeling.
U dient vijf opdrachten te maken:
  1. een gestandaardiseerde koopakte maken/invullen
  2. een gestandaardiseerd taxatierapport voor financiering m.u.v. waarde van de woning maken/invullen
  3. een verkoopbrochure opstellen
  4. een klantdossier samenstellen
  5. een marketingopdracht uitwerken
Versie opdrachtenboek
Opdrachtenboek 3.0 is de meest actuele versie van het opdrachtenboek voor de Praktijktoets Assistent-Makelaar Wonen. Voor 31 januari 2019 kunnen kandidaten Opdrachtenboek 2.3 gebruiken. Voor iedereen die in 2019 start met de opdrachten adviseren we om voor het nieuwe Opdrachtenboek versie 3.0 te kiezen.
Mondeling
Tijdens het mondeling gedeelte dient u een aantal van de bovengenoemde opdrachten te ‘verdedigen’ dan wel te presenteren. U weet niet welke opdrachten de examinator kiest, waardoor u zich op alle onderwerpen zal moeten voorbereiden.
Beoordeling

De opdrachten uit het opdrachtenboek zullen vooraf worden beoordeeld voordat u kan deelnemen aan het mondelinge gedeelte van de Praktijktoets. Indien de score van de opdrachten onder de cesuur ligt, dan dienen de opdrachten eerst te worden overgedaan voordat u kan deelnemen aan het mondelinge gedeelte.

De vijf opdrachten dienen tegelijk ingeleverd te worden bij SVMNIVO. Voor iedere opdracht krijgt u een cijfer. Dit cijfer telt conform bovengenoemde weging mee met het eindcijfer van de opdrachten. Als u voor één of meer opdrachten lager dan de cesuur scoort, moet u de betreffende opdracht herkansen totdat deze voldoende is. Indien alle opdrachten met een voldoende zijn afgesloten, wordt u uitgenodigd voor het mondeling examen. Het mondeling examen is het laatste onderdeel van de Praktijktoets Assistent-Makelaar Wonen. Voor het mondelinge examen geldt een cesuur, welke u kunt vinden in het Opdrachtenboek. Drie van de zes onderdelen van het mondeling worden beoordeeld met onvoldoende, voldoende of goed. U dient alle drie de onderdelen minimaal met een voldoende af te sluiten. Indien er één of meerdere onderdelen met een onvoldoende beoordeeld zijn, dient u het mondeling gedeelte te herkansen. Dit is mogelijk binnen negen weken nadat u de beoordeling van het mondelinge examen ontvangt. Een voldoende voor het mondeling examen geeft de certificaatvermelding Praktijktoets Assistent-Makelaar. 
Uitslag
U ontvangt de uitslag van de praktijktoets binnen zes weken. De uitslag ontvangt u per email. Ook is de uitslag binnen zes weken zichtbaar in uw account.

Hoe kom ik in het

A-RMT register?

Alle benodigde theorie-examens behalen

Rechten en Capita Selecta

Z
het benodigde praktijkexamen behalen

Praktijktoets Assistent Makelaar

U ontvangt het diploma 'Assistent Makelaar'

Binnen 4 weken na het behalen van het laatste examen

j
Een inschrijfverzoek indienen voor het A-RMT register

Via uw account van SVMNIVO

Goedkeuring aanvraag

Binnen 2 weken na indienen inschrijfverzoek

Wat mag je doen als Assistent-Makelaar?

De Assistent-Makelaar Wonen ondersteunt, in opdracht van de gecertificeerd makelaar, de klant bij een breed scala aan (deel)diensten, vastgelegd in de bemiddelingsopdracht: informeren en adviseren over aan- c.q. verkoopstrategieën, verzorgen en begeleiden van bezichtigingen, beoordelen van de waarde van de woning, bewaken van juridische, fiscale, bouwkundige en andere van belang zijnde aspecten, begeleiden bij de afwikkeling van de aan- c.q. verkoop.

De Assistent-Makelaar Wonen ondersteunt de gecertificeerd makelaar bij de aan- en verkoop van woningen, de huur en verhuur van woningen binnen de particuliere huurwoningenmarkt, het uitvoeren van promotieactiviteiten, het verrichten van ondersteunende werkzaamheden bij taxaties, het beheren van het relatiebestand, het assisteren bij opstellen van een marketing- en/of pr-plan en het uitvoeren van promotieactiviteiten.

Daar waar de Assistent-Makelaar Wonen zelfstandig werkzaamheden uitvoert, zal hij altijd overleg voeren met de gecertificeerd makelaar, omdat deze voor veel van deze werkzaamheden de eindverantwoordelijkheid draagt.

Personen die het SVMNIVO diploma Assistent-Makelaar bezitten, mogen de titel A-RMT gebruiken en komen in het openbaar SVMNIVO register Assistent-Makelaar. Zij mogen tevens het A-RMT logo gebruiken en krijgen de felbegeerde A-RMT-speld.

Inschaling NLQF

De kwalificatie Assistent-Makelaar Wonen is ingeschaald in het NLQF op NLQF-niveau 4.

Kerntaken

Voor de Assistent-Makelaar zijn vier zogenaamde kerntaken geformuleerd. Hieronder wordt verstaan een geheel van inhoudelijk met elkaar samenhangende werkprocessen, kenmerkend voor de beroepsuitoefening. Het betreft een substantieel deel van de beroepsuitoefening naar omvang, tijdsbeslag, frequentie en/of belang.

Deze kerntaken staan centraal bij de opleiding en de verschillende examenonderdelen .

Kerntaak 1

Verricht ondersteunende werkzaamheden bij de aankoop van een woning 1.1 Acquireert de (zoek)opdracht 1.2 Zoekt naar (een) geschikt aanbod 1.3 Organiseert bezichtigingen en houdt de klant op de hoogte van vorderingen in het aankoopproces 1.4 Voert veldwerk uit 1.5 Handelt de administratief/financiële zaken rond de aankoop af 1.6 Verzorgt de aftersales.

Kerntaak 2

Verricht ondersteunende werkzaamheden bij de verkoop van een woning 2.1 Voert veldwerk uit 2.2 Voert promotieactiviteiten t.b.v. het object uit 2.3 Organiseert bezichtigingen, voert bezichtigingen uit en houdt de klant op de hoogte van vorderingen in het verkoopproces 2.4 Handelt de administratief/financiële zaken rond de verkoop af 2.5 Bereidt de overdracht voor 2.6 Verzorgt de aftersales.

Kerntaak 3

Verricht ondersteunende werkzaamheden bij de taxatie van een woning 3.1 Verricht administratieve werkzaamheden t.b.v. de taxatie 3.2 Werkt het taxatierapport uit.

Kerntaak 4

Verricht ondersteunende werkzaamheden bij het opstellen en uitvoeren van het marketingbeleid 4.1 Volgt ontwikkelingen op de woningmarkt 4.2 Levert een bijdrage aan (onderdelen van) het marketing- en/of pr-plan 4.3 Voert promotieactiviteiten t.b.v. het kantoor uit.

Meer informatie is te lezen in het Beroepscomptentieprofiel .

Uitslag

Direct na afloop van de Flextoets ontvangt u de uitslag van het examen. Eén dag na het afgelegde examen kunt u de uitslag controleren via uw account. Als u geslaagd bent voor de Flextoets, staat er een certificaatvermelding in uw account. 

Na het afleggen van de Praktijktoets ontvangt u binnen 6 weken uitslag. 

Bij de certificaatvermelding staat een geldigheidsduur vermeld. Op het moment dat u de vijf modulen hebt behaald, ontvangt u automatisch het SVMNIVO-diploma Assistent Makelaar.
Examen Geldigheid in jaren
Rechten 3
Capita Selecta 3
Praktijktoets 3
Let op: Voor de certificaten ontvangt u geen fysiek bewijs. De certificaten worden wel in uw account geregistreerd. Elk behaald certificaat heeft een geldigheidsduur. Dit staat vermeld in uw SVMNIVO-account, bij de certificaatvermelding. U ontvangt het SVMNIVO-diploma Assistent-Makelaar Wonen alleen als u in bezit bent van de drie geldige certificaten.

Vrijstellingen

Wilt u gaan makelen en daarvoor geregistreerd staan als erkend gecertificeerd Makelaar? Hebt u echter nog geen SVMNIVO-diploma, maar hebt u wel een erkend diploma elders behaald? Komt uw behaalde vak/opleiding overeen met de examens van SVMNIVO? Dan kunt u in aanmerking komen voor een vrijstelling voor één of meerdere theorie-examens van SVMNIVO. Op deze manier kunt u mogelijk sneller uw weg vervolgen naar het behalen van uw SVMNIVO-diploma.

Assistent-Makelaar al gehaald? – extra punten

De theorie-examens van Assistent-Makelaar bestaan uit een aantal onderwerpen (een selectie van dezelfde eindtermen) die komen uit het de Basistheorie Vastgoeddeskundige. Als u aan dit deel van de opleiding hebt voldaan (en dit dus hebt afgesloten met de twee certificaten Rechten en Capita Selecta), krijgt u extra punten bij de vervolgopleiding tot Makelaar, Taxateur of Makelaar/Taxateur:

  • Van kandidaten die beschikken over een geldig SVMNIVO-certificaat Assistent-Makelaar Rechten worden de eindcijfers van de onderdelen Privaatrecht en Publiekrecht (van de Basistheorie) elk met één punt verhoogd tot maximaal eindcijfer 10.
  • Van kandidaten die beschikken over een geldig SVMNIVO-certificaat Assistent-Makelaar Capita Selecta worden de eindcijfers van de onderdelen Bouwkunde A (van de Basistheorie) en Praktijkleer Makelaar Wonen elk met één punt verhoogd tot maximaal eindcijfer 10.
  •  Van kandidaten die beschikken over een geldig SVMNIVO diploma Assistent-Makelaar dat maximaal vijf jaar geleden is behaald, worden de eindcijfers van de onderdelen Privaatrecht en Publiekrecht, Bouwkunde A en Praktijkleer Wonen elk met 1 (één) punt verhoogd tot maximaal eindcijfer 10.
Let op! Om in aanmerking te komen voor de compensatiepunten dient het betreffende certificaat/diploma behaald te zijn voordat de overeenkomstige onderdelen van de Basistheorie Vastgoeddeskundige worden geëxamineerd.

Oefenen voor het examen

Demotoetsen

Demotoetsen geven u een eerste indruk hoe een examen werkt. De demotoetsen zijn gratis.

Proeftoetsen

Koop voor de theorie-examens een proeftoets bij SVMNIVO om te oefenen voor uw examen. 

Instructie Vraagtypen

Meer informatie over de vraagtypen vinden die in de examens van SVMNIVO worden gebruikt.